Exotic Strains of Poppy Pods  "The Giant" (Papaver Somniferum VAR. Giganteum)

Exotic Strain of Poppy Pods "The Giant" (Papaver Somniferum Giganteum)3.5lb

$300.00Price